แบบทดสอบ
การนอนหลับ
กับภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
ทดสอบ
Online
ตรวจความผิดปกติการนอนหลับ
เบื้องต้นด้วยตัวเอง
Home Sleep Test
การทดสอบการนอนหลับที่บ้าน คือการติดตั้งอุปกรณ์การตรวจ ด้วยเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค ที่บ้านบนเตียงนอนของผู้ถูกตรวจเป็น ทางเลือกที่นิยมใช้ เพราะวิธีนี้ผู้ถูกตรวจจะคุ้นเคยกับการนอนบน เตียงของตัวเอง ทำให้นอนได้สะดวก และแม่นยำมากกว่า เพราะเป็นการนอนตามสภาวะจริง
กรณีตรวจพบว่ามีอาการนอนกรนแบบอันตราย
(จากการตรวจคุณภาพการนอน : Sleep Test ) คือ มีภาวะหยุดหายใจ
ขณะนอนหลับ และมีค่าดัชนีการหยุดหายใจขณะหลับ
(AHI : Apnea Hypopnea Index ) > 5 ครั้งต่อชั่วโมง
แพทย์จะแนะนำให้ใช้เครื่อง CPAP เพื่อการรักษาเครื่อง CPAP
จะช่วยถ่างขยายช่องทางเดินหายใจ ให้กว้างออก
ซึ่งเป็นการแก้ไขที่สาเหตุโดยตรงของการนอนกรน
และหยุดหายใจขณะหลับได้อย่างตรงจุด
OUR SERVICE

ให้คำปรึกษา

Home Sleep Test