BiPAP กับ CPAP ต่างกันยังไง

BiPAP (Bilevel Positive Airway Pressure) และ CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการรักษาปัญหาการหายใจที่มีความผิดปกติในขณะที่คนหลับ โดยเฉพาะในผู้ที่มีอาการ Sleep Apnea (หยุดหายใจขณะหลับ). แม้ว่าทั้งคู่จะให้การดันอากาศในการช่วยในการหายใจ แต่มีความแตกต่างบางประการดังนี้:

 1. CPAP (Continuous Positive Airway Pressure):
  • CPAP ให้การดันอากาศที่มีระดับคงที่ (continuous pressure) ตลอดเวลาที่ผู้ใช้งานหลับ.
  • มีการตั้งค่าความดันที่มีประสิทธิภาพในการเปิดหลอดทางเดินหายใจ และรักษาความเป็นระเบียบของการหายใจ.
  • ส่วนใหญ่ใช้ในการรักษา Sleep Apnea ที่มีการหยุดหายใจชั่วคราวขณะหลับ.
 2. BiPAP (Bilevel Positive Airway Pressure):
  • BiPAP นั้นมีการให้การดันอากาศที่มีระดับสอง (bilevel pressure), ซึ่งหมายถึงมีความดันที่สูงขึ้นในขณะที่ผู้ใช้งานหายใจเข้า (inspiration) และลดลงในขณะที่ผู้ใช้งานหายใจออก (expiration).
  • มีความสามารถในการปรับความดันที่สูงขึ้นหรือต่ำลงเพื่อให้การหายใจเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน.
  • บางครั้งใช้ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีความจำเป็นต้องการการดันอากาศที่แตกต่างกันในขณะหายใจเข้าและหายใจออก.

สรุปแล้ว, CPAP มีการดันอากาศที่คงที่ตลอดเวลา ในขณะที่ BiPAP มีระบบการปรับความดันที่สองระดับ ทำให้เหมาะสำหรับบางคนที่มีความจำเป็นในการปรับความดันต่าง ๆ ขณะหายใจ. การเลือกใช้ระบบไหนขึ้นอยู่กับความต้องการและความเหมาะสมของผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน.